23.06.2016 SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

De SER pleit voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied van circulaire economie.[meer...]

  19.05.2016 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

In het politieke en maatschappelijke debat is meer gestructureerde aandacht nodig voor de brede welvaart. Dat concludeert de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip in haar rapport ‘Welvaart in kaart’.[meer...]

  03.05.2016 Groene groei en welvaart: een conceptueel denkkader

CPB Notitie waarin de relatie tussen verduurzaming, economische groei en maatschappelijke welvaart met een conceptueel denkkader besproken wordt.[meer...]

  20.04.2016 'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen.[meer...]

  07.03.2016 Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA.[meer...]

  12.01.2016 Vergroening van de landbouw kan met economische prikkels

LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen.[meer...]

  24.12.2015 Verslag seminar 'Slimme marktprikkels'

Op 8 december organiseerde het Netwerk groene groei een seminar over het thema 'slimme marktprikkels'. In de Nieuwsbrief Milieu en Economie een korte samenvatting.[meer...]

  04.12.2015 Visualisatie Groene Groei

Een visualisatie van de CBS-indicatoren voor groene groei.[meer...]

  04.12.2015 Green Growth in the Netherlands 2015

In de publicatie Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie “groener” wordt. [meer...]

  01.12.2015 Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) 2015 gepubliceerd.[meer...]

  30.11.2015 Emissiehandel voor Europees klimaatbeleid: mini-enquête EU ETS

Een mini-enquête over EU ETS van de Nieuwsbrief Milieu en Economie. De vragen worden gesteld aan Maurits Blanson Henkemans en Sander de Bruyn.[meer...]

  18.10.2015 Zonder duurzame, groene groei is er geen toekomst

Artikel van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg in de Telegraaf[meer...]

  03.09.2015 Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

Themanummer van TPEdigitaal[meer...]

  03.07.2015 De potentie van de circulaire economie

Van circulaire grondstoffencycli naar circulaire macro-economie: special van de Rabobank. [meer...]

  18.06.2015 Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Een advies van de Rli met een aantal aanbevelingen aan het Rijk en aan provincies, regio’s en gemeenten over het ontwikkelen van de circulaire economie van experiment naar gemeengoed. [meer...]

  10.06.2015 Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

Beleidsstudie van het PBL over de ambities van het Nederlandse milieubeleid vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw.[meer...]

  26.05.2015 Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Ex ante evaluatie van het PBL over de maatregelen om de ecologische einddoelen te halen die Nederland zich gesteld heeft binnen de Europese Kaderrichtlijn Water.[meer...]

  23.04.2015 Canon deel 12: Milieueconomie

Artikel van Jeroen van den Bergh, Daan van Soest en Aart de Zeeuw over milieueconomie in ESB.[meer...]

  21.04.2015 Sturing geven aan groene groei

Opties voor een groenegroeiagenda. [meer...]

  13.04.2015 Inclusive Green Growth

PBL-studie over inclusieve groene groei.[meer...]

  24.03.2015 Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

Klimaatverandering in het buitenland heeft gevolgen voor het functioneren van Nederland. Deze PBL-studie verkent de risico's en kansen voor Nederland van wereldwijde klimaatverandering.[meer...]

  05.03.2015 Aanpalende economische effecten biobased economy

Aanvulling op de CE Delft studie 'Economische radar van de biobased economie in Nederland'.[meer...]

  05.03.2015 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

CE Delft-studie naar de verwachte werkgelegenheid in de Nederlandse elektrisch vervoersector.[meer...]

  02.03.2015 Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

PBL-publicatie over het denkkader van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (2014-2016). [meer...]

  05.02.2015 Door autobelastingen zijn nieuwe personenauto’s in EU vaker zuinig

Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het (CPB) in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s.[meer...]


 nieuws